مسابقات سال ۹۷ و ۹۸

حاج حسین سلیمی   ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۲۸

در این دوره مسابقات در سه مرحله برگزار گردید
مسابقه اول از استان لرستان درود مسافت ۲۰۰ کیلومتر
مسابقه دوم از کردستان مسافت ۴۵۰ کیلومتر
مسابقه سوم از قبل از میاندواب به مسافت ۶۵۰ کیلومتر
که مسابقات در شرایط سخت کوهستانی برگزار گردید