مسابقه سال ۱۳۹۶

حاج حسین سلیمی   ۰۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۷:۳۰

این دوره مسابقات در سه مرحله برگزار گردید
مرحله اول الیگودرز ۲۰۰ کیلومتر
مرحله دوم اویجان ۳۵۰ کیلومتر
مسابقه سوم از زنجان ۵۵۰ کیلومتر